menu

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek vergroot het deel dat belastingvrij verdiend mag worden. Hiernaast zijn er voor ondernemers nog fiscale voordelen zoals de startersaftrek en mkb-vrijstelling. Er zijn wel voorwaarden voor deze aftrekposten, de bekendste hiervan is het urencriterium. Ook de rechtsvorm en leeftijd van de ondernemer zelf zijn van invloed.

Fiscale voordelen zoals zelfstandigenaftrek Op veel punten zijn belastingen voor ondernemers met een vof of eenmanszaak gelijk aan die van particulieren, maar een belangrijk verschil zijn toch wel de aftrekposten. Bijna iedereen heeft wel een belastingvrije voet voor de inkomstenbelasting. Een gedeelte van het inkomen waar geen belasting over betaald hoeft te worden. Voor ondernemers is deze belastingvrije voet in veel gevallen hoger door aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-vrijstelling.

De zelfstandigenaftrek

Als er wordt begonnen met ondernemen zijn de eerste weken, maanden en soms zelfs jaren geen vetpot. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zorgen regelmatig voor innovaties, groei van de economie en werkgelegenheid. Vanuit de overheid wordt dan ook van alle kanten ondernemerschap gestimuleerd, onder andere dus via extra aftrekposten, waarvan de zelfstandigenaftrek de bekendste is.

Met de zelfstandigenaftrek wordt de belastingvrije voet van ondernemers verhoogd, waardoor een gedeelte van het inkomen (de winst) belastingvrij mag worden verdiend. Het belastbare inkomen wordt hiermee dus lager en het netto-inkomen in vergelijking, dus hoger.

Hoogte zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is vanaf 2012 een standaardbedrag geworden, namelijk € 7.280. Dit bedrag geldt voor elke winst en wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer geïndexeerd. Voor starters (extra startersaftrek) en innovatieve ondernemers (WBSO-subsidie) is er soms een hoger bedrag mogelijk.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze fiscale aftrekpost moet er aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  1. Er moet voldaan worden aan het urencriterium
  2. De ondernemer heeft 1 januari de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  3. De ondernemer drijft de onderneming.
  4. De rechtsvorm is een CV, vof of eenmanszaak.

Urencriterium van de zelfstandigenaftrek

De ondernemer moet minimaal 1.225 uren per jaar besteden aan het feitelijk drijven van de onderneming. Voor zwangere ondernemers is er een uitzonderingsregel (ZEZ-regeling) gemaakt. Hiermee is het mogelijk dat, a ls je je werk als ondernemer door zwangerschap onderbreekt, niet-gewerkte uren toch meetellen gedurende in totaal 16 weken.

De ondernemer moet verder meer dan 50% van de totale arbeidstijd aan de onderneming besteden. Deze voorwaarde geldt niet als de ondernemer in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was.

Als de ondernemer deel uitmaakt van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten of familieleden, kunnen bepaalde uren soms niet worden meegeteld voor het urencriterium. Dit geldt voor uren die de ondernemer, zijn huisgenoot of familielid besteedt aan ondersteunende werkzaamheden voor het samenwerkingsverband, terwijl een dergelijk samenwerkingsverband niet gebruikelijk is tussen onafhankelijke derden. Vraag bij twijfel uitsluitsel bij de Belastingdienst.

Andere aftrekposten voor zelfstandigen

Veel starters denken dat de zelfstandigenaftrek een synoniem is voor aftrekposten voor zelfstandigen, maar dit is één van de fiscale voordelen en er zijn er vaak meer mogelijk. Andere aftrekposten zijn bijvoorbeeld de startersaftrek, de kleineondernemersregeling en de mkb-vrijstelling.

Startersaftrek

Bovenop de zelfstandigenaftrek is een extra belastingvrije voet mogelijk voor startende ondernemers. Dit is de startersaftrek. U kunt een extra bedrag aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Indien er recht is op de zelfstandigenaftrek.
  • Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren niet meer dan 2 maal de zelfstandigenaftrek is toegepast.
  • Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren er geen sprake was van een eigen bedrijf.

Kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling is eigenlijk geen aftrekpost voor de inkomstenbelasting, maar een fiscaal voordeel dat te maken heeft met de omzetbelasting.

MKB-vrijstelling

De MKB-vrijstelling is een extra belastingvrije voet die na alle eerdere aftrekbare posten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek, en andere aftrekposten wordt toegepast. Hiermee wordt van de belastbare winst, die al is verminderd met eerdergenoemde aftrekposten, nog eens een percentage vrijgesteld van belasting. In 2017 was dit 14%. Dit bedrag mag de ondernemer belastingvrij bijverdienen.

Hoeveel dit precies is, is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de ondernemer zelf, maar goede boekhoudsoftware kan dit meestal automatisch op maat berekenen. Raadpleeg voor exacte getallen een ervaren boekhouder of de belastingdienst of zie de pagina over belastingen en ondernemerschap.