menu

Vennootschap onder Firma (VOF)

Grofweg één op de tien Nederlandse bedrijven is een vennootschap onder firma. Simpel gezegd is een vof een bijzondere vorm van een maatschap. Het belangrijkste verschil is dat elk van de vennoten voor de gehele vennootschap aansprakelijk zijn. Als een vennoot een te dure aankoop doet namens de vennootschap en dat niet kan betalen, dan kan de schuldeiser zijn geld halen bij de andere vennoot. Dat kan ongeacht of deze het met de aankoop eens was. Elk van de vennoten is voor alle schulden van de vennootschap hoofdelijk met zijn privévermogen aansprakelijk.

Vennootschap onder Firma (VOF)Een vennootschap onder firma is sterk vergelijkbaar met een eenmanszaak, met als verschil dat deze niet één, maar meerdere eigenaren kent. Net als de eenmanszaak is het een natuurlijke ondernemingsvorm wat betekent dat de vennoten zelf garant staan voor alle geldstromen van de onderneming. En net als de eenmanszaak wordt er met de belastingdienst afgerekend via de inkomstenbelasting. Anders dan de naam misschien doet vermoeden is vennootschapsbelasting niet van toepassing op de vof.

Beslissingsbevoegdheid van vennoten

Een vennootschap kan via een onderhandse, of notariële akte worden opgericht. Daarnaast moet de vof worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij deze inschrijving kan worden aangegeven tot hoever elk van de vennoten mogen handelen. Besproken kan worden dat bijvoorbeeld elk van de vennoten niet meer dan voor 5.000 euro kan handelen. Bij een grotere uitgave zijn dan de handtekening van de overige vennoten nodig. Is zo’n afspraak er niet, dan is elke vennoot onbeperkt in zijn doen en laten namens de vennootschap.

Commanditaire vennootschap CV

Als een van de vennoten alleen geld inlegt maar niet actief is binnen de onderneming kan er ook gekozen worden voor een commanditaire vennootschap. Deze is vergelijkbaar met een vof met het verschil dat de investerende vennoot niet actief werkzaam is binnen het bedrijf. Deze investeerder, ook wel stille of commanditaire vennoot genoemd, brengt alleen waarde in in ruil voor een deel in de winst.

Een stille vennoot mag zich niet bemoeien met de CV en er niet werkzaam zijn, is hij dit wel dan wordt hij direct als beherende vennoot gezien. Stille vennoten zijn niet aansprakelijk met hun privévermogen.