menu
e-boekhouden

Stichting en vereniging

De stichting en vereniging zijn ondernemingsvormen waarbij niet winst, maar een ideëel of sociaal doel de reden van de organisatie is. Een stichting of vereniging mag wel ‘winst’ maken maar dit mag niet niet naar het bestuur worden uitgekeerd. Wel mag het bestuur zijn onkosten in rekening brengen. Beiden zijn als privaatrechtelijke rechtsvorm mogelijk, wat betekent dat het bestuur niet (zomaar) aansprakelijk zijn voor de schulden.

De stichting

StichtingEen stichting is een ondernemingsvorm en wordt meestal opgericht door organisaties die niet als doel hebben om hier zelf geld aan te verdienen maar die zich op een andere manier willen inzetten. Denk aan het milieu, historische gebeurtenissen, natuur, cultuur of samenleving. Deze visie is vastgelegd in statuten bij oprichting.

Geld verdienen met een stichting (fonds)

Een stichting mag geen commercieel doel hebben, maar wel winstgevend zijn. Dat klinkt tegenstrijdig, maar voor ideële doelen is vaak continu geld nodig. Denk aan goede doelen, die veel geld proberen op te halen om hun doel te realiseren. Dit worden ook wel fondsen genoemd. Deze mogen geld uitkeren aan derden als deze hiermee het doel verder kunnen verwezenlijken.

Een stichting mag geen commercieel doel hebben, maar wel winstgevend zijn.

Het bestuur van een stichting is niet zelf hoofdelijk aansprakelijk maar de stichting is zijn eigen rechtspersoon. De bestuurder is wel verplicht zijn taak “behoorlijk” te vervullen. De wet geeft aan dat het bestuur alleen aansprakelijk is als de stichting wordt geschaad door onbehoorlijk bestuur en de bestuurders daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De boekhouding van een vereniging of stichting werkt dankzij donateurs, leden of contributie vaak net anders. Meest gekozen boekhoudprogramma: e-Boekhouden!

Stichting oprichten

Een stichting kan opgericht worden via een notariële akte of bij testament. Bij het oprichten van de stichting moeten de statuten in de oprichtingsakte van de stichting worden opgenomen. Hierbij moeten de volgende zaken duidelijk worden gemaakt:

 • De naam van de stichting
 • De gemeente waarin de stichting gevestigd is
 • Het doel van de stichting
 • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
 • De bestemming van de financiële middelen van de stichting ingeval van ontbinding, of de wijze waar­op de bestemming zal worden vastgesteld.

Vereniging

VerenigingNet als de stichting is een vereniging is een ondernemingsvorm waarbij niet winst maar een ander doel de reden van oprichting is geweest. Een vereniging oprichten is op verschillende manieren mogelijk. Zo kunnen twee personen dit al mondeling afspreken. De manier van oprichten heeft echter wel verregaande gevolgen zoals aansprakelijkheid. Verenigingen die via de notaris zijn opgericht hebben volledige rechtsbevoegdheid, en daarbij is het bestuur wederom niet hoofdelijk aansprakelijk.

Een vereniging lijkt soms wat op een stichting, maar is wat laagdrempeliger en werkt met leden. Omdat ze vaak afhankelijk zijn van contributies is het van groot belang dat de ledenadministratie van de vereniging op orde is. Verder mag een vereniging wettelijk gezien geen winst maken. Als een jaar er meer inkomsten zijn dan andere jaren is dat geen probleem en kan dat in de kas voor komende jaren worden gereserveerd. Het mag echter niet naar het bestuur of de leden worden uitgekeerd als winst.

Een vereniging is als een stichting, maar laagdrempeliger en met leden.

Vereniging oprichten

Zoals eerder vermeld mag een vereniging als ondernemingsvorm mondeling worden opgericht tussen minimaal twee personen. Belangrijk is wel dat dan de bestuurder die deze vereniging opgericht heeft, naast de vereniging volledig aansprakelijk is, voor het gehele bedrag. Via een notariële akte is dit niet langer het geval. Dan moeten bij het oprichten van de vereniging de volgende zaken worden geregeld in de statuten:

 • De naam van de vereniging en de gemeente van vestiging
 • Het doel van de vereniging
 • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
 • De wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering
 • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
 • De bestemming van financiële middelen bij het stoppen van de vereniging of de wijze van bepalen hiervan

Administratie van een stichting of vereniging opzetten

De boekhouding van een vereniging of stichting lijkt op die van andere bedrijven. Vrijwel alle boekhoudprogramma’s voldoen dus wel, als zijn er ook oplossingen die specifiek gericht zijn op deze ondernemingsvormen. Vaak zijn zaken als een ledenadministratie, subsidies of donateurs dan wat gemakkelijker om te regelen via het programma.