menu

Balans

De balans, onderdeel van de jaarrekening, is een momentopname van je vermogen. Vaak is dit moment 31 december. De balans is in feite de stand van de bezittingen en schulden van je onderneming. De naam van een balans is afkomstig van het feit dat het altijd in evenwicht is. De waarde van de eigendommen zijn altijd gelijk aan die van alle passiva, die samenvat hoe alle activa zijn gefinancierd.

Balans

Wat moet er in een balans staan?

Zoals hierboven vermeld, bevat de balans een overzicht van je bezittingen en van je kapitaal. Alle onderdelen die het bedrijf bezit of schuldig is op het moment van het maken van een balans moeten er dus op worden vermeld. Links zet je neer wat je bezit (activa), rechts hoe je het gefinancierd hebt (passiva). Omdat alle eigendommen of schulden bij een groot tot middelgroot bedrijf al snel uit veel onderdelen kan bestaan, mag er een zekere samenvatting worden gemaakt. Hierdoor zijn er vaktermen ontstaan.

Voorbeelden van vaktermen die veel voorkomen aan de activa-zijde:

  • Vlottende activa
  • Vaste activa
  • Immateriële vaste activa
  • Materiële vaste activa
  • Financiële vaste activa

Voorbeelden van vaktermen die veel voorkomen aan de passiva-zijde:

  • Eigen vermogen
  • Kortlopende schulden
  • Inventaris
  • Liquide middelen

Deze vaktermen zijn onderdeel van de boekhouding en elke boekhouder, accountant of fiscalist zal dus dezelfde termen gebruiken voor dezelfde posten. Het is dus niet toegestaan om hier al te creatief mee om te gaan. Al is elk bedrijf uniek, en zul je bij sommige bedrijven dus ook wat specifieke eigen termen tegen kunnen komen.

Wat heb je aan een balans?

Een balans geeft in één oogopslag weer hoe het bedrijf er op een bepaald moment voorstaat. Het toont bijvoorbeeld hoeveel eigen vermogen het bedrijf heeft, en hoeveel alle posten bij elkaar waard zijn. Daarnaast geeft het een snel beeld van hoe de onderneming is gefinancierd. Indien de onderneming een extra financiering nodig heeft dan zal een investeerder, de bank of andere financieringsinstelling altijd een balans vragen of zelf opmaken. De balans is onderdeel van de jaarrekening, en voor de belastingaangifte van de inkomstenbelasting is het dus een verplicht onderdeel.

Naast dat de balans zelf in een oogopslag een beeld geeft van de bedrijfscijfers, kun je er ook diverse financiële ratio’s mee berekenen. Deze kun je gebruiken om er zo achter te komen hoe je onderneming ervoor staat. De volgende ratio’s kun je met behulp van de balans uitrekenen:

De solvabiliteitsratio: eigen vermogen / totaal vermogen x 100%.
Oftewel, in welke mate de onderneming afhankelijk is van geld van andere en in hoeverre het zelf in staat is om tegenslagen op te vangen.

De liquiditeitsratio: vlottende activa / kortelopende schulden x 100%.
Oftewel, in hoeverre de onderneming in staat is om op korte termijn haar schulden te betalen.

De rentabiliteitsratio: winst (of toename eigen vermogen) over een bepaalde periode / het eigen vermogen aan het begin van die periode x 100%.
Oftewel, in hoeverre een onderneming in staat is winst te maken met het door haar geïnvesteerde kapitaal.